1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Muzeji radovljiške občine
Linhartov trg 1
4240 Radovljica
Kontaktni podatki T: 04 5320 520
F: 04 5320 524
E-pošta: mro@siol.net
Matična številka:5052840
Davčna številka: 37713922
Klasifikacija dejavnosti: 91020
Odgovorna uradna oseba: Verena Štekar-Vidic
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.muzeji-radovljica.si
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Poslanstvo Osnovno poslanstvo MRO je skrb za spoznavanje in razumevanje materialne kulturne  dediščine, načina življenja in dela ter neoprijemljive kulturne dediščine znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in prostoru.  Svoj kulturni prostor in dediščino predstavlja v povezavi s širšimi regionalnimi, nacionalnimi,  oziroma globalnimi civilizacijskimi okviri doma in  v tujini.
Kratek opis delovnega področja organa: Specifična dediščina, ki jo obravnava MRO, je zlasti dediščina preteklega železarstva in življenja v Kropi in njeni okolici; dediščina čebelarstva, ki je bilo zlasti v 18. st. na Radovljiški ravnini – Deželi posebno dobro razvito in je imelo vpliv tudi v drugih pokrajinah; dediščina protinacističnega odpora in trpljenja Slovencev med drugo svetovno vojno v zaporih v Begunjah na Gorenjskem ter dediščina mesta Radovljice  v  katerem je bil rojen tudi znameniti Slovenec Anton Tomaž Linhart.  Z galerijsko dejavnostjo MRO  širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno likovno ustvarjalnost Slovencev, oblikuje estetski odnos do te ustvarjalnosti in jo spodbuja.

– Čebelarski muzej v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja in popularizira dediščino, ki se tiče čebelarstva na Gorenjskem in v vsej Sloveniji.
– Galerija Šivčeva hiša v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja in popularizira slovensko in tudi tujo sodobno likovno umetnost otroške ilustracije, umetnostnozgodovinsko dediščino radovljiške občine.
– Kovaški muzej v Kropi evidentira, zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja in popularizira dediščino fužinarske preteklosti Krope in Kamne Gorice, s posebnim ozirom na fužinsko žebljarstvo in umetniško kovaštvo.
– Mestni muzej v Radovljici evidentira zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja in popularizira dediščino mesta Radovljice, s posebnim poudarkom na Antonu Tomažu Linhartu in njegovem času, in njene okolice (Dežele).
– Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem hrani, predstavlja in popularizira pomnike polpretekle zgodovine, povezane z nacističnim terorjem med drugo svetovno vojno v Begunjskih zaporih.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot -Uprava MRO, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mro@siol.net
-Čebelarski muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, cebelarski.muzej@siol.net
-Mestni muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mestnimuzej@siol.net
-Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Linhartov trg 22, 4240 Radovljica, galerija@muzeji-radovljica.si
-Kovaški muzej v Kropi, Kropa@muzeji-radovljica.si
-Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem, Begunje na Go. 55, 4270 B.n.G.
Organi zavoda -Svet zavoda MRO šteje 7 članov, to je 3 predstavnike ustanovitelja, 2 predstavnika zainteresirane javnosti in 2 predstavnika delavcev zavoda.
-Direktor
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: -Verena Štekar-Vidic, direktorica
-T: 04 5320 521
-E-pošta: verena.vidic@siol.net
Seznam državnih predpisov in predpisov lokalne skupnosti
Državni predpisi -Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
-Zakon o varstvu kulturne dediščine
-Zakon o javnih financah
-Zakon o zavodih
-Zakon o varstvu osebnih podatkov
-Zakon o javnih uslužbencih
-Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si ) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.
Predpisi Občine Radovljica -Akt o ustanovitvi MRO
-Predpisi Občine Radovljica so dostopni na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) pod rubriko Katalog informacij javnega značaja.
Seznam internih aktov
Predpisi MRO -Akt o ustanovitvi MRO
-Pravilnik o računovodstvu
-Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
-Poslovnik o delu Sveta zavoda MRO
-Izjava o varnosti z oceno tveganja
-Požarni red
-Varnostni načrt
-Pravilnik o mobingu
-Pravilnik o delovnem času v MRO
-Pravilnik o računovodstvu
-Pravilnik o popisu
-Register tveganj
-Pravilnik o postopku in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
-Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini
-Pravilnik o dopustih in drugih odsotnostih z dela
-Pravilnik o delovnem času
-Pravilnik o načinu delitve sredstev za delovno uspešnost delavcev MRO iz naslova prodaje blaga in storitev
-Pravilnik o ponudbi in storitvah in okvirih za njihove vene v MRO
-Pravilnik o uporabi prostorov v upravljanju MRO s strani tretjih oseb
-Pravilnik o načinu dajanja informacij v javnost
-Navodilo za izvedbo javnih naročil
-Pravilnik o uporabi in načinu upravljanja in vzdrževanja motornega vozila za službene potrebe delavcev MRO
-Pravilnik o zbiralni politiki v MRO
-Pravila za uporabo in varovanje pečatov MRO
-Pravilnik o izdajanju Glasila Vigenjc
-Načrt integritete
Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov Strateški načrt MRO
-Program MRO
-Letno poročilo MRO (za leto 20122013)
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc -Seznam vabljenih na muzejske prireditve (ime, priimek, naslov, pošta)
-Seznam zaposlenih (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja, matična številka, davčna številka)
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk -Seznam knjig
-Dokumentacija muzejskih predmetov (inventarna knjiga, akcesija, fototeka)
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: -Informacije so dosegljive na spletni strani MRO ali v tiskani obliki na sedežu zavoda, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.
-Pristojna oseba: Verena Štekar-Vidic, direktorica, oz. od nje pooblaščeni delavci za določena strokovna področja. Tel.: 04 5320 520, e-pošta: verena.vidic@siol.net.
-Uradne ure vsak delovni dan od  9. do 13. ure.  V zgradbi (Linhartov trg 1) je dvigalo, možen je dostop z invalidskimi vozički za vpogled v dokumente.
-Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03.
-Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.